Květnaté louky na Valašsku a v Kysucích

  • Název projektu: Květnaté louky na Valašsku a v Kysucích
  • Registrační číslo projektu: CZ/FMP/11b/07/093
  • Dotační program: Fond malých projektů
  • Poskytovatel dotace: Region Bílé Karpaty
  • Příjemce: Město Valašské Meziříčí
  • Partner: Dom kultúry v Čadci
  • Celkové náklady: 23.473,00 €
  • Výše dotace: 19 952,05  €
  • Doba realizace: 01.10.2021 – 30.09.2022

Malý projekt "Květnaté louky na Valašsku a v Kysucích" svým zaměřením cílí na zachování a obnovu tradičních rysů valašské a kysucké krajiny a současně si klade za cíl podpořit environmentální výchovu u žáků ZŠ a zvýšení informovanosti u široké veřejnosti. Projekt je realizován ve spolupráci se slovenským partnerem Dom kultury v Čadci, do jednotlivých aktivit budou zapojeny také všechny ZŠ ve Valašském Meziříčí a dvě ZŠ z Čadce.

Hlavním výstupem malého projektu je vznik 8 květnatých luk s typickou rostlinnou skladbou pro region obou partnerů.  Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby na sebe přirozeně navazovaly a jsou rozprostřeny napříč celým rokem. Jedná se kombinaci technických prací (příprava půdy, semena, informační panely, dřevěné pexeso), vzdělávacích aktivit (série školení a workshopů), praktických činností (výsadba a péče o louky) a v neposlední řadě edukativně-kreativních (tvorba společného herbáře, divadelního představení, dokumentace individuální výsadby).

Realizace malého projektu umožní posunout hranici vzájemné vazby i do oblasti environmentální výchovy, současně s podporou tradičního krajinného rázu - květnaté louky, které vždy patřily mezi typické rysy obou regionů. Takto nastavený projekt bude mít značně pozitivní dopad i na propojení dalších aktérů jako jsou základní školy, kdy bude docházet k výměně zkušeností, sdílení dobré praxe a bude vytvořena platforma pro budoucí práci.

Důležité odkazy